-

sv. Jakub Menší (Mladší)

Jeden ze dvanácti Ježíšových učedníků a jeho bratranec, bratr sv. Judy Tadeáše; často je ztotožňován s Jakubem, o kterém je psáno, že byl „bratrem Páně“, i s Jakubem, jehož matka stála na Kalvárii pod křížem. Fyzicky byl prý velmi podobný Ježíšovi – proto údajně Jidáš slíbil biřicům, že Ježíše před zatčením políbí (aby jej identifikoval). Byl mužem modlitby a askeze, stal se prvním jeruzalémským biskupem. Zemřel spolu se sv. Filipem roku 62 nebo 63 v Jeruzalémě, podle legendy byl na příkaz židovského velekněze svržen z hradeb, kamenován a nakonec doražen valchařským sochorem, který je i jeho nejčastějším atributem; když umíral, modlil se prý za ty, kdo ho zabíjejí. K dalším Jakubovým atributům patří kniha či svitek, někdy je zobrazován jak padá z hradeb nebo jako malé dítě s mlýnkem. Je patronem kloboučníků, kramářů, valchářů, koželuhů, cukrářů i umírajících.

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz