-

sv. Cyril a Metoděj

Bratři Metoděj (815–885, vl. jm. Michal) a Cyril (826–869, vl. jm. Konstantin) pocházeli z makedonské Soluně. Cyril byl vysvěcen na kněze, stal se kanovníkem při patriarchálním chrámu Boží Moudrosti a profesorem křesťanské filozofie na univerzitě. Jeho bratr byl státním úředníkem, později vstoupil do kláštera a stal se mnichem. Bratři byli členy císařského poselstva do říše Chazarů na Krymu, na žádost knížete Rostislava se poté (roku 863) vypravili jako misionáři na Velkou Moravu. Protože vyučovali ve staroslověnštině, byla jejich činnost neobyčejně úspěšná – již asi za pět let byla celá Morava křesťanská. Cyril ještě před cestou sestavil písmo vhodné pro slovanské jazyky a přeložil evangelia, apoštolář, misál a žaltář a k evangeliím napsal předmluvu. Roku 867 se vrátili do Říma obhájit svou činnost, o dva roky později Cyril v Římě zemřel. Metoděj byl jmenován legátem a panonským a moravským arcibiskupem; po dalších peripetiích zemřel roku 885 na Velehradě. Metoděj přeložil životopisy církevních otců a církevní zákoník, nadiktoval překlad Starého a Nového zákona a sepsal několik vlastních právnických spisů. Oba vzdělanci byli roku 1400 vyhlášeni zemskými patrony a ochránci Moravy, roku 1980 z nich papež Jan Pavel II. učinil spolupatrony Evropy. Cyrilovými atributy jsou mnišský hábit, kniha a skříňka s ostatky, Metodějovými biskupské roucho, berle a mitra.

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz