-
Týnský chrám Týnský chrám Týnský chrám Týnský chrám Týnský chrám Týnský chrám Týnský chrám Detail exteriéru Detail exteriéru Detail exteriéru Detail exteriéru Detail exteriéru Detail exteriéru Detail exteriéru Detail exteriéru Detail exteriéru Detail exteriéru Detail exteriéru Detail exteriéru Detail exteriéru Detail exteriéru Detail exteriéru Detail exteriéru Detail exteriéru Detail interiéru Detail interiéru Detail interiéru Detail interiéru Detail interiéru Detail interiéru Detail interiéru Detail interiéru Detail interiéru Detail interiéru Detail interiéru Detail interiéru Detail interiéru Detail interiéru Detail interiéru Detail interiéru 

Týnský chrám - Staroměstské náměstí, Staré Město

Týnský chrám

Staroměstské náměstí, Staré Město

Týnský chrám, též kostel Matky Boží před Týnem či méně správně kostel Panny Marie před Týnem, je hlavním chrámem Starého Města a jedním z nejvýznamnějších pražských kostelů; dnes jej užívá katolická církev. Svým názvem připomíná ohrazený (čili otýněný) dvůr zvaný Týn či Ungelt mezi dnešními ulicemi Týnskou, Štupartskou a Malou Štupartskou, kam nejpozději od 12. století směřovali cizí kupci se svým drahocenným zbožím; po zaplacení poplatku (ungeldu) zde požívali ochrany samotného krále. Byla zde skladiště zboží, stáje, pohodlná obydlí i špitál s románským kostelíkem Panny Marie. Právě na místě týnského kostelíku byla ve třetí čtvrtině 14. století započata stavba velkolepé vrcholně gotické trojlodní baziliky. Na stavbě je patrný značný vliv dvorské huti Matyáše z ArrasuPetra Parléře. Začátkem 15. století chrám postrádal už jen věže, štít a krov, roku 1457 byl zastřešen, štít hlavní lodi a severní věž byly vystavěny za panování Jiřího z Poděbrad a roku 1511 vyrostla i poněkud štíhlejší jižní věž. Obě věže, situované na západní straně chrámu, jsou zakončené pozdně gotickými osmibokými helmicemi s ochozem a ozdobnými vížkami. Po požáru roku 1679 byly hlavní loď a presbytář poněkud sníženy a zaklenuty barokní cihelnou klenbou. Rozměry Týnského chrámu jsou úctyhodné: stavba zaujímá plochu 52×28 m, výška střední lodi je 44 m a vedlejších lodí 24 m, věže sahají do výšky 80 m.

Chrám byl přístupný třemi gotickými portály: hlavní (západní) vede budovou Týnské školy na Staroměstské náměstí, jižní ústí u Týnské fary do Celetné ulice a severní do Týnské ulice. Bohatě sochařsky pojednaný severní portál s reliéfem Utrpení Kristova, v současnosti trvale uzavřený, patří k nejcennějším gotickým památkám celých Čech (originál tympanonu je umístěn ve sbírkách Národní galerie). Vynikající je i gotické zdobené průčelní okno o výšce 28 m a kružby oken hlavní lodi.

Vnitřní zařízení chrámu je převážně barokní. K pozůstatkům gotické výbavy patří cínová křtitelnice z roku 1414 (nejstarší v Praze), kamenná kazatelna, dvě lavičky s konzolami ve tvaru korunovaných hlav a zejména pozdně gotický baldachýn od Matěje Rejska z roku 1493, původně umístěný nad hrobem biskupa Augustina Luciana z Mirandoly. Mimořádnými díly jsou i gotické plastiky Madony s Ježíškem z doby kolem roku 1420 a Kalvárie z počátku 15. století (snad jsou díly téhož autora). V chrámu je 19 oltářů, na jejichž vzniku a výzdobě se podíleli mj. F. M. Kaňka, K. Škréta, J. J. Bendl, J. Hellich, F. M. Brokof a J. J. Heinsch. Chrámové varhany z roku 1673 jsou nejstarší v Praze. Autorem pláten Křížové cesty z roku 1854 je F. Čermák. V kostele se nachází cenný soubor středověkých, renesančních i barokních náhrobků, z nichž nejznámější je náhrobek dánského hvězdáře Tychona de Brahe. Mnohé náhrobky jsou značně poškozeny vyšlapáním – stání na náhrobcích se dříve nejenže nepovažovalo za neuctivé, naopak prý pomáhalo proti bolestem zubů.

V Týnském chrámu kázali předchůdci Jana Husa Konrád Waldhauser a Jan Milíč z Kroměříže, v letech husitských válek jej ovládli Husovi přívrženci a chrám se stal hlavním staroměstským kostelem i kostelem farním. Od roku 1427 zde kázal volený husitský arcibiskup Jan Rokycana, který je v chrámu i pohřben. Kališníkům chrám sloužil až do roku 1623, kdy jej převzali jezuité. Socha Jiřího z Poděbrad jako husitského krále a obrovský pozlacený kalich, které zdobily štít chrámu, byly sejmuty a roku 1626 nahrazeny postavou Madony od K. Bechtelera; svatozář sochy byla vyrobena z kalicha. – Od roku 1973 probíhá postupná rekonstrukce Týnského chrámu. V roce 1992 byla zvonice severní věže opatřena bronzovým zvonem o váze 960 kg, který nahradil historický zvon, odvezený za německé okupace v době 2. světové války. V roce 2000 byla v severní boční lodi objevena vzácně zachovaná freska sv. Jeronýma se lvem z konce 14. století. – Týnský chrám je od roku 1962 národní kulturní památkou.

Sort by: location name

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz